Urgentiewijzer gemeente Utrecht

Welkom bij de urgentiewijzer. Via deze urgentiewijzer kunt u onderzoeken of u kans maakt op een urgentieverklaring of een beroepsvoorrang. Ook kunt hier een woonvormindicatie aanvragen voor een gelijkvloerse woning, rollatorwoning, rolstoelwoning of servicewoning.

Wat moet u doen?
Vul de vragen uit de urgentiewijzer helemaal in. Aan het einde kunt u de aanvraag indienen. Bij het indienen van de aanvraag kunt u zien welke benodigde gegevens u moet aanleveren. 

Benodigde gegevens urgentieverklaring
Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee met uw aanvraag om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn zal dan worden opgeschort (artikel 4:15 van de Awb). Dit betekent dat het langer duurt voordat er een beslissing genomen zal worden over uw aanvraag.

Wij adviseren u om onderstaande bewijsstukken te verzamelen voordat u de urgentiewijzer invult:

 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar (gratis te downloaden via Inloggen op Mijn Belastingdienst of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
 • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
 • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract.
 • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning.
 • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (als er sprake is van relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft).

Benodigde gegevens aanvraag beroepsvoorrang
In het geval van het aanvragen van beroepsvoorrang hebben wij de volgende bewijsstukken nodig:

 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar (gratis te downloaden via Inloggen op Mijn Belastingdienst of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
 • Uw arbeidsovereenkomst
 • Verklaring van uw werkgever waaruit uw standplaats/werkgebied blijkt;
 • Uw functiebeschrijving;
 • Wanneer u woont in de gemeente Utrecht: uw kamerhuurovereenkomst of een andere overeenkomst, waaruit blijkt dat u in een onzelfstandige woonruimte woont;
 • Wanneer u buiten de gemeente Utrecht woont: een uittreksel Basisregistratie Personen. Het uittreksel moet uw adreshistorie bevatten.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer.

Kansadviesgesprek
Na het invullen van de urgentiewijzer heeft u de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een kansadviesgesprek als u denkt dat u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring of beroepsvoorrang. Een kansadviesgesprek helpt u bij twijfel of u aan de voorwaarden voldoet voor een urgentieverklaring of beroepsvoorrang. Of als u meer wilt weten over de procedure en de documenten die u moet aanleveren. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het aanvragen van de urgentie of beroepsvoorrang. Dit gesprek kunt u aan het eind van de urgentiewijzer zelf inplannen. 

Helaas is het op dit moment niet mogelijk een kansadviesgesprek aan te vragen!

Wilt u een aanvraag voor een urgentie, beroepsvoorrang of woonvormindicatie doen, klik dan op Verder.